fbpx

Chính sách Bảo vệ Trẻ em

Là tổ chức làm việc với trẻ em và cam kết mang lại những điều kiện tốt nhất cho trẻ em trong khả năng của mình, saigonchildren  phát triển một Chính sách Bảo vệ trẻ em (CPP) nhằm:
  1. Nâng cao nhận thức về nạn xâm hại trẻ em trong nhân viên và đối tác
  2. Nhận biết nguy cơ và những trường hợp bị nghi ngờ là xâm hại trẻ em
  3. Hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ em
Để thực hiện những cam kết này và hỗ trợ việc thực hiện Chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong việc phòng chống và đáp ứng những vấn đề xâm hại trẻ em,  saigonchildren ban hành các phương pháp thực hiện và quy tắc hành xử giữa người lớn và trẻ em trong các hoạt động của saigonchildren. Các quy trình và quy tắc này sẽ hỗ trợ nhân viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ và đối tác của saigonchildren hiểu được CPP và trách nhiệm của họ trong vấn đề này cũng như quy trình báo cáo các vấn đề có liên quan.
Xem thêm Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em Của Saigonchildren